Logger Script
 
회사소개  ㅣ  공사실적  ㅣ  시공사진  ㅣ  크린룸  ㅣ  크린룸 장비  ㅣ  공조설비  ㅣ  기술자료실  ㅣ  게시판
 
 
 
HOME > 크린룸장비 > 에어샤워 종류
대인용 수동 TYPE
※위도면은 2인용 도면임.
◈ 주요부 치수
  A B C D E F
2인용 1,500 800 1,400 1,000 2,000 2,200
4인용 1,500 800 2,400 2,000 2,000 2,200
6인용 1,500 800 3,400 3,000 2,000 2,200
8인용 1,500 800 4,400 4,000 2,000 2,200
 
대인용 자동TYPE
※위도면은 2인용 도면임.
◈ 주요부 치수
  A B C D E F
2인용 1,900 800 1,400 1,000 2,000 2,200
4인용 1,900 800 2,400 2,000 2,000 2,200
6인용 1,900 800 3,400 3,000 2,000 2,200
8인용 1,900 800 4,400 4,000 2,000 2,200
 
대인용 수동-자동 복합TYPE
※위도면은 2인용 도면임.
◈ 주요부 치수
  A B C D E F
2인용 1,900 800 1,150 1,000 2,000 2,200
4인용 1,900 800 2,150 2,000 2,000 2,200
6인용 1,900 800 3,150 3,000 2,000 2,200
8인용 1,900 800 4,150 4,000 2,000 2,200
 
대인용 자동 - 이중문TYPE
※위도면은 2인용 도면임.
◈ 주요부 치수
  A B C D E F
2인용 1,500 800 1,400 1,000 2,000 2,200
4인용 1,500 800 2,400 2,000 2,000 2,200
6인용 1,500 800 3,400 3,000 2,000 2,200
8인용 1,500 800 4,400 4,000 2,000 2,200
 
대인용 수동 - 앵글TYPE
※위도면은 2인용 도면임.
◈ 주요부 치수
  A B C D E
2인용 1,500 800 1,300 300 2,200
4인용 1,500 800 2,300 1,300 2,200
6인용 1,500 800 3,300 2,300 2,200
8인용 1,500 800 4,300 3,300 2,200
 
대물용 수동 TYPE
◈ 주요부 치수
  A B C D E
대물용
수동Type
2,000 1,300 2,000 2,200 2,000
※치수B는 출입하는 대차의 크기에 따라 제작 가능.
 
대물용 자동 TYPE
◈ 주요부 치수
  A B C D E
대물용
자동Type
3,000 1,300 2,300 2,200 2,000